Základní a Mateřská škola Vraclav

Webové stránky školy: http://zsvraclav.cz/

Současnost naší školy – VESELÁ ŠKOLIČKA

Zvolený název „VESELÁ ŠKOLIČKA“ vyjadřuje: „Profesionální, kvalifikovanou vzdělávací péči každému dítěti tak, aby nám všem – velkým i malým – při objevování světa bylo spolu dobře, abychom společně zažívali veselé a radostné okamžiky a aby velcí pomohli malým najít si svou cestu, která povede k rozvoji jejich vlastní osobnosti.“

Základní škola a Mateřská škola Vraclav je školou málotřídní s pěti ročníky prvního stupně ve čtyřech třídách, s dvěma odděleními školní družiny, dvěma třídami mateřské školy a školní jídelnou pro děti MŠ a žáky ZŠ. Kapacita školy je 85 žáků, kapacita mateřské školy 35 dětí. Škola se nachází v centru obce, školní komplex se skládá ze tří budov. Okolo školy je rozlehlá zahrada, která umožňuje dětem dostatek pohybových aktivit, a dává možnost dětem učit se v přírodě.

Filozofií školy je pomáhat dítěti rozvíjet jeho přirozené potřeby s ohledem na respektování jeho osobních potřeb a vytvářet podmínky pro optimální rozvoj jeho osobitých předpokladů. Snažíme se, aby malým i velkým bylo v naší škole dobře.

Škola se profiluje hlavně v těchto oblastech.

Za prvé je to výuka anglického jazyka, která probíhá ve formě kroužků již v mateřské škole a od první třídy je anglický jazyk zařazen do všech ročníků jako povinný předmět v ŠVP. Angličtina ale také prolíná všemi ostatními předměty. Učíme se metodou Wattsenglish (www.wattsenglish.cz). I v dalších předmětech používáme nové moderní metody výuky. V českém jazyce učíme metodou SFUMATO – splývavé čtení (www.sfumato.cz) a v matematice metodou prof. Hejného (www.h-mat.cz).

Další významnou oblastí, na kterou se škola zaměřuje, je environmentální výchova. Vzhledem k tomu, že škola má velkou zahradu, učíme se o přírodě a v přírodě téměř každý den. Poznáváme ekosystémy, učíme se o podmínkách života na Zemi, řešíme problémy životního prostředí, odpadové hospodářství. Učíme děti vnímat, pozorovat, srovnávat a hledat vzájemné vztahy a souvislosti mezi organismy a jejich prostředím. Obec je také obklopena krásnou přírodou, loukami a lesem, proto žáky vedeme k ochraně přírody a ke spoluodpovědnosti za životní prostředí, které je obklopuje.

Neopomíjíme ani oblast digitálních technologií, které jsou nedílnou součástí každodenního života. Proto se snažíme naučit žáky digitální technologie ovládat a připravovat je na život s těmito technologiemi. Cílem je promyšleně začleňovat digitální technologie do výuky všech předmětů. Právě v přírodovědných předmětech využíváme technologie na badatelsky orientovanou výuku. Žáci se při ní aktivně zapojují, vyhledávají nové informace, diskutují o nich, spolupracují se spolužáky, provádějí měření, vyhodnocování získaných dat, ověřují svoje hypotézy a také své závěry prezentují. Výuky se tak účastní aktivně a s velkou motivací dozvědět se něco nového.

Zajímavostí v našem ŠVP je etická výchova, která je zařazena jako předmět v každém ročníku. V tomto předmětu u dětí rozvíjíme schopnost spolupráce, toleranci, ohleduplnost k ostatním lidem i jiným kulturám. Je zde zařazeno také komunitní vzdělávání dětí.

Typ souboru Název Velikost
Informace pro prvňáčky a jejich rodiče 772 kB
Volební řád školské rady 112 kB
Ombudsman dětem - veřejný ochránce práv 6 MB