Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
  pondělí      8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  středa        8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 465 482 127
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Písemnou žádost můžete doručit elektronicky na adresu: starosta@obecvraclav.cz, podatelna@obecvraclav.cz, dále e-podatelnou na webových stránkách obce Vraclav nebo poštou na adresu Obecní úřad Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí      8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
středa        8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - 465 482 127
Poštou na adresu Obecní úřad Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav
Elektronicky na e-mail:
starosta@obecvraclav.cz nebo podatelna@obecvraclav.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: jcma9rm
Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Vraclav, Vraclav 66, 565 42 Vraclav
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Dle sazebníku úhrad zde

Typ souboru Název Velikost
Žádost o poskytnutí informace 15 kB
Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 393 kB
Sazebník úhrad za poskytování informací Obec Vraclav 228 kB
Výroční zpráva obce Vraclav dle z. 106/99 Sb. za rok 2018 122 kB
Poskytnutí informace č. 1-2019 323 kB
Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2019 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb. 142 kB
Poskytnutí informace č. 1-2020 23 kB
Výroční zpráva obce Vraclav za rok 2020 o poskytování informací dle z. č. 106/1999 Sb. 140 kB